Hva Er Et Personlig Essays

Kreativ sjanger

Se også Hvordan skrive kåseri og Hvordan skrive novelle

SJEKKLISTE FOR SKRIVING AV ESSAY
 • Jeg har spurt meg selv hva som er poenget med det jeg skriver om.
 • Jeg har vært mer opptatt av å undre meg enn av å komme til en bestemt konklusjon.
 • Jeg har nærmet meg emnet fra flere kanter, gransket det og prøvd å kaste lys over det fra en personlig synsvinkel.
 • Jeg har unngått klisjéaktige tanker.
 • Jeg har prøvd å samle refleksjonene mine i et paradoks, og jeg har unngått å skrive «Jeg mener….», «Jeg synes….», «Her føler jeg at det er riktig å …» osv.
 • Jeg har skrevet ned episoder på en slik måte at leseren settes i en bestemt stemning.
 • Jeg har knyttet refleksjoner til episoden(e) og bygget opp teksten slik at det er refleksjoner både før og etter episoden.
 • Jeg har vært språklig bevisst, arbeidet med å formulere setninger som klinger godt, og jeg har brukt litterære virkemidler, for eksempel kontraster, språkbilder, ordspill og bokstavrim.
 • Jeg har brukt ironi og humor uten å bli flåsete eller fleipete.
 • Jeg har uttrykt meg muntlig og unngått uttrykk og setninger som ville være unaturlige å bruke i en samtale.
 • Jeg har et tankevekkende innhold.
 • Hovedideen min ligger hele tiden under teksten. Emnet er den røde tråden i teksten, men det kan være sidesprang.
 • Jeg har overlatt til leseren å trekke konklusjoner.

Jens Bjørneboe var en fremragende essayist. Foto: Gyldendal Norsk Forlag

Essayet er en egen sjanger med mange muligheter. Ordet betyr «forsøk», og essayet var opprinnelig temmelig upretensiøst, men har utviklet seg til å bli en krevende sjanger. Mange store forfattere har brukt essaysjangeren, og i norsk litteratur var det Holberg som introduserte den i sine Epistler og Moralske Tanker. Norsk litteratur har en sterk essaytradisjon i begge målformer, og av kjente forfattere i det 20. århundre kan vi nevne fremragende essayister som Nils Kjær, Sigurd Hoel, Gunnar Heiberg, Johan Borgen, Odd Eidem og Jens Bjørneboe.

Et essay er gjerne bygget opp som en vandring i et emne, der poenget ikke er å komme frem til en bestemt konklusjon, løse et problem eller finne et svar, men å undre seg og å stille viktige spørsmål. Essayet er som en undrende samtale, og forfatteren er mer interessert i å få leserne i tale enn å overbevise dem. Forfatteren har likevel en idé, noe han vil formidle til leseren, men i stedet for å si rett ut hva han mener, velger han en indirekte metode, som går ut på å få leseren til selv å tenke.

I et essay gjelder ikke kravet om nøytralitet og balanse på samme måte som i artikkelsjangeren. Forfatteren kan gjerne være personlig, men bastant skal man ikke være. Undringen ligger under teksten. Et essay begynner eller konkluderer ikke med «Jeg mener» eller «Jeg synes», slik det ofte er tilfellet i leserbrev. Derimot vil man ofte finne spørsmål. Mange essays er bygd rundt et paradoks, en tilsynelatende motsetning, som viser seg å være sann. (Eksempel på et paradoks: «Det er den som farer vild, som finder nye veje» (Nils Kjær)).

Til sitt formål bruker forfatteren flere litterære og språklige virkemidler, og essayet passer for den som liker å leke med språket og skrive poengterte, personlige fremstillinger. Forfatteren er ofte kritisk og ironisk – ja, ironien har gjerne en sentral plass, for man spissformulerer seg gjerne og setter ting på hodet.

Også komposisjonen er viktig, for et essay er bare tilsynelatende en springende og tilfeldig tekst. Her gjelder det mer enn ellers med Egon Olsen «å ha en plan». Forfatteren må vite i hvilken retning han vil lede leseren.

Forfatteren av essayet tar ofte utgangspunkt i et forhold eller en situasjon som setter tankene i sving.

Ofte blir leseren «invitert» til å utforske emnet sammen med forfatteren. Forfatteren kommenterer og stiller spørsmål og er på bølgelengde med leseren.

Hvordan skal man skrive et essay?

Noen elever trives som fisken i vannet i denne sjangeren, mens andre henfaller til poengløst prat. Essayet krever av deg at du har kunnskap om og innsikt i stoffet du skal behandle, så løst snakk nytter ikke. Den som skriver, kan forutsette kunnskaper og innsikt også hos leseren, så man behøver ikke være pedagogisk, forklare i detalj og mate leseren med teskje. De gode formuleringene og et kunstnerisk uttrykk er nødvendig i et godt essay.

Trives du som fisken i vannet i essaysjangeren, eller henfaller du til poengløst prat? Foto: Fotolia

Du må selv vite hvilket eller hvilke poenger du ønsker å fremheve før du begynner å skrive. Et essay inneholder gjerne episoder, anekdoter, personlige refleksjoner, assosiasjoner og tankesprang, men hovedideen din skal hele tiden ligge under teksten.

Oppgaveformuleringen vil hjelpe deg i gang. Et tankekart kan være en god begynnelse. Der kan du skrive ned alle salgs ideer og assosiasjoner, episoder, poengterte formuleringer, momenter og ordtak. Så må du ta en runde med deg selv og bevisst velge:

a) Hovedidé, poenger du vil fremheve.

b) Hvilke språklige virkemidler du ønsker å bruke eller legge vekt på for å nå frem til leseren: gjentagelse, kontrast, språklige bilder, overraskende formuleringer, spørsmål, bokstavrim, ordspill?

 

Essay

Essayet er en svært viktig sjanger. Hva er et essay, og hvordan skriver man et essay på norsk? Spørsmålet besvares i denne guiden.

Dette er en veiledning som tar for seg hva et essay skal inneholde, essayets kjennetegn, essayets sjangertrekk, og hvordan man kan skrive et norsk essay. Se også artikkelen Essay mal.

Hva er essay?

Essay er en sjanger hvor man utforsker, stiller spørsmål, reflekterer og kommenterer et emne. Målet er å få leseren til å reflektere, samtidig som forfatteren uttrykker sine egne tanker. Man kan assosiere og trekke inn sine egne synspunkter og personlige erfaringer for å kaste lys over en sak.

Et essay beveger sig ikke mot en endelig konklusjon, slik tilfellet er med andre opgavetyper. Forfatteren argumenterer ikke åpent, men går i dialog med leseren. Målet er å åpne emnet opp for ytterligere refleksjon.

Et godt essay presenterer, undersøker og reflekterer over et emne, og har et bestemt fokus. Det viser innsikt og forståelse av oppgaveteksten, og trekker den inn på en hensiktsmessig måte for å belyse oppgavens emne.

I essay inngår også egne overveielser og synspunkter på annet relevant materiale, for eksempel andre tekster fra pensum, fra media eller fra litteraturen.

Det er vanligvis ikke så mange gjengivelser av oppgaveteksten i et essay som i de andre oppgavetypene i norskfaget. Noen sitater kan tas med, men disse må være velvalgte og relevante for oppgavens fokus. 

Essay eksempel

Essay i norsk skole skrives med utgangspunkt i en tekst eller et eller flere billeder. Eksempler på essay som har blitt gitt som oppgave ved tidligere eksamener er ”Skriv et essay om kjærlighet og forelskelse”, ”Barnets plass i de voksnes verden” ”Skriv en essay tekst om kongehuset vårt”.

Man står fritt til å velge oppbygning og rekkefølge i teksten, men må man unngå poengløst prat. Det er viktig å ha en plan, og å forklare, vurdere eller drøfte emnet på en enkel måte, med utgangspunkt i tekstene/bildene som er vedlagt oppgaven. Uansett hva temaet for oppgaven er, kan man bygge opp og strukturere teksten på måten som beskrives under.

Essay kjennetegn

Når man skal skrive norsk essay, skal man reflektere over en bestemt problemstilling i henhold til emnet og materialet i oppgaveteksten. I disse refleksjonene skal man se emnet fra flere sider, og fremføre synsvinkler som representerer hver av disse.

Essay stiller ikke krav om dyptgående analyse av hverken tekst eller billeder. Disse skal bare trekkes inn i behandlingen av det overordnede emnet, slik det er beskrevet i oppgaveformuleringen. Selv om oppgaveformuleringen i essay er mere åpen enn andre oppgavetyper, er det viktig at den besvares.

 Man skal presentere argumenter og refleksjoner med relasjon til det overordnede emnet som er oppgitt i tekstmaterialet. Argumentasjonen i essayet skal brukes til å se emnet fra flere forskjellige vinkler. I essay gjelder ikke kravet om nøytralitet og balanse på samme måte som i artikkelgenren, og man kan gjerne være personlig. Men bastant skal man ikke være; det bør ligge en undring i teksten. Et essay skal ikke begynne eller konkludere med ”Jeg mener...” ,”Jeg synes...” ”Dette viser at...” Derimot kan man gjerne ta med spørsmål.

Hold avstand fra tekstene som skal behandles

I essayets hoveddel er det viktig at man holder en viss avstand fra det foreliggende materiale. Materialet skal som sagt nevnes og inngå på en eller annen måte, men uten at man gjengir for mye av det, eller blir for nær teksten.

Man skal så å si heve seg over materialet, men likevel ta utgangspunkt i det. Teksten og dens emne skal presenteres og brukes som et utgangspunkt for refleksjoner over emnet. Det primære innhold er derved ikke selve innholdet i oppgaveteksten, men de overveielser som springer ut fra den. Den reflekterende stil er helt sentral for essaysjangren på norsk.

I essayet er det tillat å være kreativ

Et essay behøver ikke utelukkende å bevege seg innenfor norskfagets rammer. Det betyr at man gjerne kan behandle oppgavens emne i et perspektiv som ikke har direkte forbindelse med norskpensumet. Man kan ta med aktuell informasjon fra media, samfunnsrelevante temaer eller historiske begivenheter som har relasjon til emnet. Dette gir mulighet for kreativ bruk av teksten og demonstrasjon av selvstendige iakttakelser. Å trekke inn annet selvvalgt materiale viser at man har innsikt og evne til å sette ting i perspektiv, og til å se koblinger mellom forskjellige typer materiale.

Men det selvvalgte materialet må være relevant og føre til en dypere forståelse av den vinkelen og hovedidéen man har valgt. Det skal henge naturlig sammen med de andre komponentene som inngår i oppgaven, og medvirke til en utvidelse av oppgavens abstraksjon.

Å nå et høyt abstraksjonsnivå er et sentralt mål når man skriver essay. Det høye abstraksjonsnivået vises ved evnen til å heve seg over teksten og behandle emnet i et større perspektiv.

Essayets språk

Språket bør ha kunstneriske kvaliteter. På samme måte som man prøver ut tanker, kan man med fordel utforske språket. Språklige virkemidler fra andre sjangrer, som gjentakelse, kontrast og bilder, er gode å bruke i essay. Humor og ironi er typiske virkemidler.

Essayets sjangertrekk

Et essay på norsk er en bestemt sjanger. Det er ikke det samme som essay på engelsk, som ligner mer på en norsk skoleartikkel. Sjangeren fikk sitt navn etter den franske forfatteren Michel de Montaignes bok Les Essais (Forsøk) som ble gitt ut i 1580.

I norsk tradisjon er et essay en mellomsjanger i grenselandet mellom skjønnlitteratur og sakprosa. Essayet tar leseren med på en tankereise, og prøver ut nye tanker, ideer og resonnementer uten å komme med en bastant konklusjon. Teksten er skrevet som en subjektiv tankerekke som tar for seg et tema, beveger seg ut på diverse avstikkere, for så å ta seg inn igjen. Egne tanker prøves ut. Innfall og refleksjoner skrives inn i teksten. Målet er å belyse et tema, ikke å legge frem en sannhet.

Essaytyper

I Norge har det alltid vært et klart skille mellom to essaytyper; det personlige essayet og saksessayet. I skolesammenheng er det personlig essay tekst man forventes å skrive

Et personlig essay skrives i jegform, og er gjerne basert på forfatterens egne, personlige erfaringer og subjektive refleksjoner. Forfatteren har likevel ikke rollen som privatperson, og personlige erfaringer er ikke noe mål i seg selv. Essayet har som formål å vekke ettertanke, og forfatteren går gjerne i diskusjon med seg selv og leseren.  Egne erfaringer trekkes inn for å belyse emnet i teksten, og forfatterens oppgave er å være en kunnskapsrik formidler.

Saksessayet kalles også for formelt essay eller vitenskapelig essay. Her trer forfatteren selv mer i bakgrunnen, og setter selve saken i sentrum. Dette er en sakprosatekst, og den saklige argumentasjonen får stor plass. Over tid har framstillingsformen i saksessayet nærmet seg den vitenskapelige artikkelen mer og mer, med strengere krav til kildehenvisninger og upersonlig språkbruk.

Essay og kåseri

Mange trekk ved essay og kåseri er like. Begge er personlige, begge leker med et emne og behandler det på en subjektiv måte, og begge legger vekt på en bevisst, gjennomarbeidet språkbruk.

Den viktigste forskjellen mellom essay og kåseri er at kåseri først og fremst er en muntlig sjanger, der teksten er ment å skulle leses høyt og være underholdende. Innfallsvinkelen er ofte humoristisk, og gjerne ironisk eller satirisk. Muntlige uttrykk og ufullstendige setninger kan benyttes som virkemidler.

Essayet derimot, har alltid vært en skriftlig tekst. Essay behandler emnet på en grundigere, mer filosoferende måte enn et kåseri. I fremstillingen blir det lagt vekt på bilder, sammenligninger og kontraster. Språklige virkemidler blir brukt for å skape kraft og driv i framstillingen. Et essay er på mange måter en mellomting mellom et kåseri og en artikkel.

Annonse

Få enda mer hjelp til å skrive essay

 • - Få tips til den beste framgangsmåten
 • - Se sjekklisten for et bra essay
 • - Kom nærmere 6-eren
Les veiledningen nå

0 thoughts on “Hva Er Et Personlig Essays

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *